Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022: Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô là mục tiêu hàng đầu

    Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô là mục tiêu hàng đầu là quan điểm được các đại biểu đưa ra thảo luận, thống nhất tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề 'Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững'.

    Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dien-dan-kinh-te-xa-hoi-viet-nam-2022-cung-co-nen-tang-kinh-te-vi-mo-la-muc-tieu-hang-dau-3139.media