Điểm thời sự thế giới ngày 5- 4

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    * Tại cuộc họp với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Phó Chủ tịch WB Michael Klein đánh giá, các quy định mới về ngân hàng  thương mại của Lào là hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119220&sub=82&top=45