Điểm thời sự thế giới ngày 20-1

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    LHQ thảo luận cải tổ HĐBA

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141573&sub=82&top=45