Địa điểm làm thủ tục hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất dự hội chợ

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM về quản lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất sản xuất đưa vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

Theo đó, hướng dẫn về địa điểm làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 3, Điều 53 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, để quản lý tập trung, căn cứ theo quy định tại Điều 84 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Cục Hải quan TP.HCM giao nhiệm vụ cho Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

Về quyền của doanh nghiệp chế xuất, trường hợp doanh nghiệp chế xuất đưa hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất vào nội địa để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm và bán hàng hóa tại hội chợ, triển lãm thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 53 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 84 về quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với hàng hóa tạm nhập vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm sau đó bán tại hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM căn cứ quy định tại Điều 136, 137 Luật Thương mại năm 2005, khoản 6 Điều 53 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Điều 21 về khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại hội chợ.

Đối với hàng hóa tạm nhập vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm không bán tại hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, phải làm thủ tục tái xuất hết theo quy định tại khoản 4a Điều 53 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

N.Linh