ĐHCĐ bất thường ROS: Nóng chuyện phát hành cổ phiếu tăng vốn

Sáng nay, 29/11/2016, CTCP Xây dựng Faros (HSX: ROS) đã tiến hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường, nhằm xin ý kiến cổ đông về các quyết định: Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Đổi tên công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

ROS đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông về nhiều quyết định quan trọng

9h18: Đoàn Chủ tọa thông báo, Đại hội nhận được đề cử của ông Trịnh Văn Quyết đề cử bà Vũ Đặng Hải Yến làm Thành viên Ban Kiểm soát 9h20: Ông Nguyễn Thị Phú thay mặt công ty đọc tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tang vốn điều lệ.

Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-FAROS ngày 16/11/2016 của Hội đồng quản trị ROS, doanh nghiệp này dự kiến sẽ phát hành tối đa thêm 107,5 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10 nghìn đồng) cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, với giá phát hành là 12.500 đồng/cổ phần.

9h07: Đại hội bắt đầu

Bà Vũ Hồng Nhung đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả cho thấy, có tổng số 63 cổ đông đã tham dự đại hội. Trong đó đến trực tiếp là 54 cổ đông, và ủy quyền là 9 cổ đông, với tổng số cổ phần là 422.328.180 cổ phần, tương ứng 98,21% cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Vũ Hồng Nhung đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả cho thấy, có tổng số 63 cổ đông đã tham dự đại hội. Trong đó, có mặt trực tiếp là 54 cổ đông, và ủy quyền là 9 cổ đông, với tổng số cổ phần là 422.328.180 cổ phần, tương ứng 98,21% cổ phần có quyền biểu quyết.

9h17: Thông qua quy chế tổ chức đại hội và các thể lệ bầu cử, biểu quyết

Ngày 15/11/2016, ROS đã chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Nội dung cuộc họp lần này dự kiến sẽ thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Đổi tên công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Trước đó, ngày 3/11/2016, HĐQT ROS đã quyết định bầu ông Lê Thành Vinh giữ chức HĐQT thay thế cho ông Doãn Văn Phương.

P.V -