Đến năm 2025 giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu phát triển cụ thể cho từng giai đoạn đã được đặt ra như sau:

Đến năm 2025, giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó,giảm khoảng 40% trường trung cấp công lập;nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%.Đến năm 2030, giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó, giảm khoảng 50% trường trung cấp công lập;nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 50%.

N.Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/den-nam-2025-giam-it-nhat-20-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-i316148/