Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 4%

Theo Bộ LĐTB&XH, trong giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đã giảm từ 14,2% (năm 2010) xuống còn 5,97% (năm 2014) và dự kiến còn khoảng 4-4,2% vào cuối năm 2015, bình quân cả nước giảm 2%/năm, đạt mục tiêu giảm nghèo theo nghị quyết Quốc hội đề ra.

Tuy nhiên, việc áp dụng duy nhất tiêu chí thu nhập để xác định đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đã dẫn đến sự phân loại đối tượng, đánh giá mức độ và nguyên nhân nghèo đói chưa thực sự chính xác vì chuẩn nghèo hiện hành chưa phản ánh được đầy đủ các nhu cầu cơ bản cũng như thực trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, không đáp ứng được nhu cầu đảm bảo mức sống tối thiểu của người dân.

K.T