Đến 30-6 phải làm xong việc đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nhằm đánh giá một cách toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ban hành trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2892/QĐ-BTP về nội dung trên.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/156366