Đến 2020: phấn đấu 90% các cơ sở sản xuất sạch

    Báo Công Thương
    Gốc

    Theo Quyết định 1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009 phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, đến năm 2020, phấn đấu 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của công cuộc bảo vệ môi trường.

    CôngThương - Việc sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm…Chiến lược đặt ra các lộ trình “sạch hóa” các cơ sở sản xuất công nghiệp (SXCN) là giai đoạn từ nay đến năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể, nâng tỷ lệ cơ sở SXCN nhận thức được lợi ích của việc này từ 50% (đến 2015) lên 90% vào giai đoạn 2016 - 2020, tăng gấp đôi số cơ sở SXCN áp dụng sản xuất sạch hơn lên 50% vào giai đoạn 2016 - 2020 so với giai đoạn trước đó. Giai đoạn từ nay đến năm 2015 các cơ sở công nghiệp sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 5-8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiêu liệu, vật liệu; 70% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Đến giai đoạn 2016 - 2020, các cơ sở công nghiệp sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 8-13%; 90% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Để đạt mục tiêu trên, 5 dự án lớn sẽ được các Bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai từ nay đến năm 2020. Đó là các dự án về nâng cao nhận thức, năng lực; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử; hỗ trợ kỹ thuật; hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch; hoàn thiện cơ chế chính sách về tài chính để tăng cường áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp... Bên cạnh đó, nội dung sản xuất sạch hơn được lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp; mạng lưới cấp giấy chứng nhận áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở SXCN theo nguyên tắc tự nguyện được xây dựng. các viện nghiên cứu, trường đại học sẽ tăng cường liên kết với cơ sở sản xuất công nghiệp trong việc nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ phục vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Nhà nước hỗ trợ tín dụng đối với các dự án sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường phục vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Công Thương

    Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/khoa-hoc-cong-nghe/den-2020-phan-dau-90-cac-co-so-san-xuat-sach/32/0/21599.star