Đề xuất tuyên dương 21 gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai

Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch vừa họp xét tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2024. Kết quả, có 21 gia đình được đề xuất tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai.

Đây là những gia đình có quốc tịch Việt Nam, trong độ tuổi không quá 35; gương mẫu, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, hoạt động xã hội, cộng đồng… được chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận, công nhận gia đình văn hóa trong giai đoạn 2020-2023.

Đồng thời, có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng; thực hiện tốt vai trò bảo vệ, chăm sóc và giáo dục con cái…

Dự kiến lễ tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu sẽ diễn ra vào sáng 22-6.

Nguyễn Tuyết

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202406/de-xuat-tuyen-duong-21-gia-dinh-tre-tieu-bieu-tinh-dong-nai-dcf58ed/