Đề xuất Trung Quốc mở thêm cửa khẩu lưu thông vải thiều

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    193 liên quanGốc

    Năm nay, tình hình thời tiết thuận lợi, dự báo vải thiều Bắc Giang có chất lượng tốt hơn năm trước, sản lượng toàn tỉnh ước đạt hơn 160 nghìn tấn. Thời gian dự kiến thu hoạch bắt đầu từ ngày cuối tháng 5 đến hết tháng 7.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-xuat-trung-quoc-mo-them-cua-khau-luu-thong-vai-thieu-39129.htm