Đề xuất quy định về tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát đường thủy

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy.

Trên mỗi tuyến giao thông đường thủy nội địa nơi phương tiện thủy nội địa được phép hoạt động qua mỗi địa phương được bố trí một hoặc nhiều Tổ tuần tra, kiểm soát.

Trên mỗi tuyến giao thông đường thủy nội địa nơi phương tiện thủy nội địa được phép hoạt động qua mỗi địa phương được bố trí một hoặc nhiều Tổ tuần tra, kiểm soát.

Theo dự thảo, trên mỗi tuyến giao thông đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và luồng hàng hải ngoài vùng nước cảng biển nơi phương tiện thủy nội địa được phép hoạt động qua mỗi địa phương được bố trí một hoặc nhiều Tổ tuần tra, kiểm soát. Mỗi tổ gồm Tổ trưởng và các tổ viên.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của một Tổ tuần tra, kiểm soát không quá 08 giờ/ngày. Trường hợp cần kéo dài thêm thời gian thì Thủy đội trưởng, Đội trưởng, Trạm trưởng phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủy đoàn trưởng; Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhưng phải bảo đảm chế độ nghỉ bù cho cán bộ theo quy định.

Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phải bố trí đủ cán bộ ứng trực và trực ban tại đơn vị 24/24 giờ.

Nội dung và phương pháp kiểm soát trên phương tiện

Dự thảo quy định cụ thể nội dung và phương pháp kiểm soát trên phương tiện. Theo đó, kiểm soát giấy tờ của phương tiện, thuyền viên, người đi trên phương tiện, hàng hóa chở trên phương tiện và các loại giấy tờ khác có liên quan theo quy định. Khi kiểm soát giấy tờ phải đối chiếu với thực tế và xác định tính hợp pháp của giấy tờ. Trường hợp thông tin của các giấy tờ có liên quan đến phương tiện, thuyền viên, người đi trên phương tiện đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, khi xuất trình thì có giá trị tương đương với việc xuất trình bản chính, thực hiện kiểm soát, xác định các thông tin của giấy tờ trên môi trường điện tử.

Kiểm soát điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện: Kiểm soát bằng quan sát, đối chiếu thực tế với giấy tờ của phương tiện hoặc bằng thiết bị kỹ thuật, khi cần thiết phải kiểm tra trên cơ sở dữ liệu hoặc đề nghị cơ quan chuyên môn giám định.

Kiểm soát an toàn vận tải: Độ chìm của phương tiện so với vạch dấu mớn nước an toàn; chủng loại, khối lượng, số lượng, quy cách, kích thước hàng hóa, đồ vật, số người thực tế so với sức chở của phương tiện và các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải quá trình kiểm soát nếu phát hiện vi phạm phải được ghi lại bằng hình ảnh...

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ Công an.

Tuyết Lạc

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/de-xuat-quy-dinh-ve-tuan-tra-kiem-soat-cua-canh-sat-duong-thuy-102230103094537175.htm