Đề xuất giải quyết chế độ, chính sách cho bộ đội

Về những nhóm kiến nghị của các đơn vị trong tổng kết thực hiện Luật sĩ quan, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Cơ quan Thường trực phải giải trình, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Cố gắng đáp ứng, nâng cao đời sống cho bộ đội; đồng thời tiếp tục đề xuất với các cơ quan chức năng giải quyết các chế độ, chính sách cho bộ đội.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị Ban tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi tắt là Luật Sĩ quan) để rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất triển khai một số nhiệm vụ.

Sửa Luật Sĩ quan phải đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả chuẩn bị phục vụ Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan; cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan; báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị của các đơn vị trong tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan; phim tài liệu và video clip phục vụ tổng kết; tham luận tại hội nghị...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao Cơ quan Thường trực đã chuẩn bị các văn bản dự thảo đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đồng thời Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, về mặt quan điểm, việc sửa Luật Sĩ quan cần đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; tạo được đồng thuận trong toàn quân, dư luận xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đối với những vấn đề hiện nay còn bất cập mà có thể xử lý bằng các giải pháp khác thì chưa phải sửa, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Tiếp tục đề xuất giải quyết các chế độ, chính sách cho bộ đội

Về những nhóm kiến nghị của các đơn vị trong tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Cơ quan Thường trực phải giải trình, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.

Trong đó, cố gắng đáp ứng, nâng cao đời sống cho bộ đội; đồng thời tiếp tục đề xuất với các cơ quan chức năng giải quyết các chế độ, chính sách cho bộ đội.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị Cơ quan Thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, nhất là dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân.

Tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các hồ sơ văn kiện cho hội nghị tổng kết; tiếp tục phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan diễn ra thành công.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-giai-quyet-cac-che-do-chinh-sach-cho-bo-doi-119240418173903541.htm