Đề xuất giải pháp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

  Sáng 22/12, TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 'Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại'.

  Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VGP/Gia Huy

  Hội thảo có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

  Đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển Thủ đô

  Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thực tiễn hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng bộ Thành phố, nhất là sau 35 đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện từ kinh tế, văn hóa-xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và đối với công cuộc đổi mới đất nước; thế, lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

  Tuy nhiên, Thành phố hiện gặp không ít khó khăn, thách thức, như: Tác động của đại dịch COVID-19; nhiều vấn đề phức tạp, vướng mắc nảy sinh trong quá trình đô thị hóa, mâu thuẫn giữa yêu cầu bảo tồn với phát triển, nhất là khu vực phố cũ, khu vực nội đô lịch sử; tăng trưởng chưa thực sự ổn định, bền vững; khoảng cách giàu-nghèo có xu hướng gia tăng; tình trạng quá tải đối với hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội; quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn..

  Nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng, truyền thống cách mạng kiên cường, phát huy vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong xu thế phát triển chung của đất nước, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045.

  Trong đó, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

  Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Hội thảo quán triệt đầy đủ, sâu sắc hệ quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII, nhất là quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

  Đồng thời, khai thác, vận dụng sáng tạo những giá trị to lớn, cốt lõi trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một công trình nghiên cứu khoa học sâu sắc, có tầm khái quát rất cao, hàm chứa nhiều giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn sâu sắc để đề xuất những giải pháp cơ bản, phù hợp thực tiễn Thủ đô, góp phần đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đã đề ra, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước đi lên theo con đường CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong xây dựng và phát triển

  Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng và nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là tất yếu và đúng đắn, Việt Nam chỉ có một con đường cách mạng là cách mạng XHCN.

  Thứ hai là, đề xuất các giải pháp trong chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

  Bên cạnh đó là những kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố để sớm đưa các Nghị quyết đi vào hiện thực cuộc sống, nhằm xây dựng Thủ đô ta giàu mạnh, “không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân”.

  Việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Vấn đề tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhận rõ tính chất phản động về chính trị và phản khoa học của các quan điểm sai trái.

  Hội thảo là dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhìn nhận, phân tích, đánh giá một cách đúng đắn, khách quan, khoa học và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển; đồng thời làm sáng tỏ việc Đảng bộ TP. Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt những vấn đề lý luận của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trên cơ sở đó nhận thức đúng tầm quan trọng của Đảng bộ Thành phố trong sự phát triển của cả nước; xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

  Đồng thời, hội thảo cũng phân tích và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về xây dựng CNXH và con đường đi lên CNXH trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh.

  Gia Huy

  Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/de-xuat-giai-phap-xay-dung-thu-do-ngay-cang-giau-dep-van-minh-hien-dai/456811.vgp