Đề xuất đổi mới trong kiểm tra, đánh giá giáo dục phổ thông

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    Gốc

    Theo Bộ GD&DT, việc kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông đã không phù hợp. Do đó, Bộ đề xuất 7 giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá, trong đó bao gồm xây dựng và ban hành quy định về chuẩn đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-xuat-doi-moi-trong-kiem-tra-danh-gia-giao-duc-pho-thong-38996.htm