Đề xuất chính sách tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023

Nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính vừa đề xuất hàng loạt các giải pháp về thuế, phí trong năm 2023.

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp

Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước năm nay như mức áp dụng trong năm 2022. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp, sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2023. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết năm 2023 vẫn thực hiện đề xuất với Chính phủ việc gia hạn, kéo dài, giãn hoãn thời gian nộp thuế, như chính sách chúng tôi đã thực hiện trong năm 2022, đồng thời đề xuất và đã được Chính phủ chấp thuận, đó là giảm 30% tiền thuê đất, giảm bớt những khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó, năm 2023 phải đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, vướng mắc về mặt pháp lý, dòng tiền, các vấn đề liên quan khác để đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển, vì năng lực của doanh nghiệp tăng lên thì năng lực của nền kinh tế cũng tăng lên, giải quyết được lao động, tăng thu được ngân sách và đảm bảo được vấn đề an sinh xã hội.

Nhìn lại năm 2022, nhiều gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã được thực hiện như: giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% với nhiều mặt hàng; gia hạn, miễn giảm tiền thuế, tiền thuê đất… với tổng số tiền hỗ trợ từ các loại thuế, phí trong năm 2022 lên đến 233 nghìn tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh.

Q.Khánh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/de-xuat-chinh-sach-tiep-tuc-ho-tro-doanh-nghiep-nam-2023-i314599/