Đệ trình hồ sơ Hoàng thành Thăng Long lên UB Di sản TG

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hồ sơ đề nghị UNESCO ghi vào danh mục Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được kết cấu 9 mục, 871 trang với nội dung xác định di sản, mô tả và lý giải cho việc đăng ký ghi tên, tình trạng bảo tồn và những nhân tố tác động đến di sản.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2009/1/107902.cand