Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2024 - 2025 Trường THCS Thanh Đình - Phòng GD&ĐT Việt Trì (kèm đáp án)

Tổng hợp đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2024 - 2025 của Trường THCS Thanh Đình - Phòng GD&ĐT Việt Trì hay nhất với gợi ý trả lời chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để làm bài thi vào lớp 10 năm 2024 tốt hơn.

Mục lục

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2024 - 2025 Trường THCS Thanh Đình - Phòng GD&ĐT Việt Trì
Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2024 - 2025 Trường THCS Thanh Đình - Phòng GD&ĐT Việt Trì

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2024 - 2025 Trường THCS Thanh Đình - Phòng GD&ĐT Việt Trì

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2024 - 2025 Trường THCS Thanh Đình - Phòng GD&ĐT Việt Trì

Câu I.

1. B - 2. B - 3. C - 4. A

Câu II.

1. B - 2. C - 3. A - 4. C

5. C - 6. A - 7. B - 8. B

9. B - 10. B - 11. A - 12. B

13. B - 14. B - 15. A - 16. B

Câu III.

1. C - 2. B - 3. C - 4. A

Câu IV.

1. have you seen - 2. was lying

3. to find - 4. Writing

Câu V.

1. changeable - 2. teammates - 3. overcooked - 4. extremely

Câu VI.

1. A - 2. B - 3. C - 4. A

Câu VII.

1. B - 2. B - 3. D - 4. C

Câu VIII.

1. Yes, they are.// Yes.

2. This dramatic change will greatly affect) the socio-economic picture of these countries.

3. They will learn to be more independent since both parents will work.

4. (It’s) service (sector).

Câu IX.

1. The town hall was badly damaged by the fire

2. John asked Susan if she liked her new smartphone.

3. Unless someone comes to the party, he must be very sad.

4. That talent show hasn’t been performed for two years.

5. He designs more creatively than I do/ me

6 In spite of her poor memory, the old woman told interesting stories to the children.

Trên đây là đáp án đề thi thử vào 10 môn Anh có đáp án của trường THCS Thanh Đình, mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập.

Hùng Cường

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/de-thi-thu-vao-lop-10-mon-tieng-anh-nam-hoc-2024-2025-truong-thcs-thanh-dinh-phong-gd-dt-viet-tri-kem-dap-an-209173.html