Đề phòng tiêu cực trong vay vốn hỗ trợ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tiếp theo các giải pháp chống suy giảm kinh tế như hỗ trợ người nghèo ăn Tết, giảm-giãn thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 4% lãi vay trong thời hạn tám tháng cho một số cá nhân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được nguồn vốn, bởi đây là những đối tượng yếu thế, cần được ưu đãi và tạo thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần chia sẻ khó khăn với nền kinh tế.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142250&sub=131&top=38