Để những cuộc họp đem lại hiệu quả thiết thực

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Không chỉ chống lãng phí tiền bạc, tài sản, mà việc lãng phí thời gian cũng cần phải chống. Nhiều cuộc họp sơ kết, tổng kết, hội nghị, động thổ, khánh thành... lãng phí rất nhiều thời gian. Các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần phê phán bệnh lãng phí thời gian, "phô trương hình thức", nhất là vào dịp cuối năm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139742&sub=54&top=37