Đề nghị miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho gần 80.000 người nộp thuế

Số thuế được miễn tuy không lớn, tác động không đáng kể đến thu ngân sách Nhà nước, nhưng tác động xã hội là rất lớn khi số lượng được miễn, giảm lên đến gần 80.000 người nộp thuế- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh trước Quốc hội khi trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV, sáng 21-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đã miễn cho hơn 12 triệu người

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm đã trực tiếp hỗ trợ người nông dân có thêm vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao hơn, qua đó giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Về kết quả miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55 là hơn 6,936 triệu ha, chiếm 68% tổng diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp; tổng diện tích đất nông nghiệp còn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là 98.918 ha, chiếm 0,97% tổng diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tổng số đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là 12.573.747 người nộp thuế (NNT). Tổng số đối tượng còn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là 77.354 NNT, trong đó hộ gia đình, cá nhân là 75.320 NNT; đơn vị vũ trang nhân dân là 24 NNT; tổ chức là 2.010 NNT.

Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm là 6.993 tỷ đồng. Tổng số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp còn lại là 61,1 tỷ đồng.

Việc thực hiện miễn, giảm thuế nông nghiệp thời gian qua góp phần xây dựng đồng bộ hệ thống chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Nhằm thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Nhà nước ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, hỗ trợ đầu tư, ưu đãi tín dụng, ưu đãi về thuế, phí và lệ phí. Theo đó, việc thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, cùng với chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp hợp lý đã tạo ra hệ thống chính sách ưu đãi đồng bộ nhằm thu hút đầu tư, tăng cường nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn.

Việc miễn, giảm thuế nông nghiệp đã góp phần giảm bớt chi phí quản lý hành chính và đảm bảo, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp. Bởi theo quy định thì đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ phải lập hồ sơ, thực hiện thủ tục miễn thuế một lần cho nhiều năm. Người nộp thuế đã lập hồ sơ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và đã có tên trong sổ thuế gốc miễn thuế từ năm 2010 mà tiếp tục thuộc đối tượng được miễn thuế theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 thì không phải kê khai, làm lại hồ sơ miễn thuế, cơ quan thuế thực hiện chuyển sổ theo dõi từ sổ thuế các năm trước đó. Trường hợp trong năm nếu có sự thay đổi về căn cứ tính thuế thì người nộp thuế thực hiện kê khai bổ sung và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã để điều chỉnh sổ thuế.

Cần tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Với kết quả miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thời gian vừa qua, Chính phủ cho biết, đối tượng đã được miễn, giảm thuế là rất lớn nên hiện nay số đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp còn ít.

Để thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phù hợp với với bối cảnh hội nhập và thông lệ quốc tế, Chính phủ cho rằng cần thiết tiếp tục nghiên cứu bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các đối tượng còn lại.

Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn là khoảng 53,5 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 93.917 ha, tổng số đối tượng dự kiến được miễn là 77.136 NNT.

Trong đó, hộ gia đình, cá nhân được miễn khoảng 34,3 tỷ đồng; diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 67.333 ha; số đối tượng dự kiến được miễn là 75.320 NNT.

Đối với tổ chức, số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn khoảng 19,2 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 26.584 ha, số đối tượng dự kiến được miễn là 1.816 NNT.

Để kịp thời thực hiện chủ trương hỗ trợ thiết thức này đối với người nông dân, Chính phủ đề nghị Quốc hội thông qua Nghị quyết và có hiệu lực từ ngày 1-1-2017.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Ủy ban nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết bổ sung đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa; giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển.

Thái Bình