Đề nghị huyện Thăng Bình báo cáo vướng mắc phát sinh về thực hiện chỉ thị quản lý đất đai vùng Đông

UBND tỉnh vừa ban hành báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X; trong đó có ý kiến cử tri huyện Thăng Bình đề nghị quan tâm, tháo gỡ những bất cập của Chỉ thị 19 ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam.

Theo UBND tỉnh, ngày 19/8/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 5417 chỉ đạo giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường liên quan đến phản ánh của địa phương tại Báo cáo số 298 ngày 2/8/2021 của UBND huyện Thăng Bình; trong đó có nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thực hiện Chỉ thị 19.

Cụ thể, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn vùng Đông của tỉnh (Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ) tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh; trong đó về thủ tục tách thửa để chuyển nhượng, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất đã nêu rõ trong chỉ thị: Thủ tục tách thửa để chuyển nhượng, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Các khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì giải quyết quyền lợi cho người dân về đất đai và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; các khu vực đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phải tổ chức quản lý chặt chẽ, không để phát sinh phức tạp.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện thị xã, thành phố vùng Đông của tỉnh khẩn trương lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực đã xác định cần thiết phải đầu tư và có nguồn lực để thực hiện. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 19, nếu phát sinh vướng mắc, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và môi trường để tổng hợp, đề xuất UBND xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Thăng Bình tổng hợp, báo cáo vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, gửi về Sở Tài nguyên và môi trường để tổng hợp, đề xuất.

HÀ QUANG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/chinh-tri/de-nghi-huyen-thang-binh-bao-cao-vuong-mac-phat-sinh-ve-thuc-hien-chi-thi-quan-ly-dat-dai-vung-dong-152332.html