Để lãnh đạo hiệu quả (*)

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng.

    HỒ CHÍ MINH ------------------- - Hồ Chí Minh toàn tập, t5, tr 290. (*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=150677&sub=130&top=37