Để không bao giờ từ bỏ khi chưa thành công

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đầu tiên bạn cần hiểu rõ rằng bạn muốn tiếp tục công việc cũ hay đã đến lúc cần thay đổi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=115514