Để có lý luận soi đường

Chưa bao giờ yêu cầu đổi mới công tác lý luận lại trở nên bức thiết như hiện nay. Dường như chiếc áo lý luận đã trở nên chật hẹp so với cơ thể cường tráng của thực tiễn cuộc sống...