Đế chế III: Lửa cháy lục địa vàng

    Gốc

    Một đặc điểm mới ở The Asian Dynasties cần được nhắc đến là sự xuất hiện của công sứ nước ngoài, cho phép 3 quốc gia châu Á kết đồng minh với đế chế Âu châu.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2007/11/3B9ADFAB