Đề cao vai trò của luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Ngày 17-1, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sau 2 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cải cách hành chính, cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo đảm công bằng trong tiếp cận pháp luật. Các tổ chức trợ giúp pháp lý đã thực hiện 231.830 vụ việc, tăng hơn so với trung bình các năm trước khi có chiến lược. Tuy nhiên, số lượng vụ việc tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng còn ít.

Vì vậy, công tác trợ giúp pháp lý từ nay đến năm 2020 cần có sự điều chỉnh, bổ sung về: thể chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội tham gia trợ giúp pháp lý.

Lan Hương