Đề án Ngoại ngữ 2020: Kinh phí đầu tư còn dàn trải, chưa tập trung

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Đại biểu Quốc hội về Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (Đề án 2020).

Theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí để thực hiện Đề án giai đoạn 2008-2020 là 9.378 tỷ đồng. Kinh phí dự toán để thực hiện Đề án được chia làm 03 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2008 - 2010 là 1.060 tỷ đồng, giai đoạn 2011 - 2015 là 4.378 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 là 4.300 tỷ đồng.

Tổng số vốn đã được huy động để bố trí cho Đề án giai đoạn 2008 - 2015 là 3.829 tỷ đồng, bao gồm 2.198 tỷ đồng vốn trung ương (chiếm tỷ lệ 57,4%) và 1.631 tỷ đồng vốn đối ứng của địa phương và các nguồn tài trợ khác (chiếm tỷ lệ 42,6%), đạt 87,3% kinh phí dự toán của giai đoạn 2011- 2015. Lũy kế đến hết năm 2015, kinh phí của Đề án mới được bố trí đạt 70,3% kinh phí dự toán giai đoạn 2008 - 2015 và đạt 40,83% tổng kinh phí của Đề án.

Theo Báo cáo từ Bộ Giáo dục & Đào tạo, trong giai đoạn 2011 - 2015, mặc dù có nhiều khó khăn trong việc bố trí ngân sách trung ương từ chương trình mục tiêu quốc gia nhưng nhiều địa phương đã cố gắng, nỗ lực trong việc bổ sung kinh phí đối ứng từ nguồn địa phương để triển khai Đề án. Cụ thể, dự toán kinh phí địa phương trong giai đoạn này là 889 tỷ đồng, tuy nhiên, các địa phương đã huy động và bố trí kinh phí đối ứng đạt 1.628,5 tỷ đồng, bằng 183% dự toán kế hoạch vốn địa phương.

Đề án Ngoại ngữ 2020: Kinh phí đầu tư còn dàn trải, chưa tập trung - Ảnh 1

Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 có tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ việc bố trí và sử dụng kinh phí của Đề án thời gian qua cũng còn một số bất cập. Cụ thể như: Kinh phí được giao thực tế còn thấp so với kế hoạch được phê duyệt của cả giai đoạn. Việc phân bổ kinh phí từ trung ương về các địa phương, đơn vị chưa kịp thời, chậm so với quyết định phê duyệt dự toán ngân sách, giao nhiệm vụ hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nên một số địa phương không thể điều chỉnh kinh phí đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

Mặt khác kế hoạch phân bổ kinh phí cho các địa phương, đơn vị còn khá dàn trải, chưa tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và chưa quan tâm đầy đủ đến các vùng, miền còn khó khăn.Việc bố trí cơ cấu vốn và triển khai ở một số địa phương, đơn vị còn chưa hợp lý. Nhiều địa phương khi triển khai kinh phí tập trung vào đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ, chưa chú ý nhiều đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ. Một số địa phương khi mua sắm trang thiết bị chưa tính đến điều kiện, khả năng sử dụng, dẫn đến có nơi còn lãng phí.

Bên cạnh đó việc giải ngân kinh phí chủ yếu thực hiện vào 6 tháng cuối năm, dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao, nhiều trường hợp phải điều chuyển kinh phí cho nhiệm vụ khác hoặc chuyển số dư kinh phí sang năm sau, thậm chí bị cắt giảm. Công tác quản lý tài chính của Đề án còn bất cập, một số quy định chậm được điều chỉnh, sửa đổi nên đã hạn chế tính chủ động, sáng tạo của các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai.

Tin bài liên quan

Vương Trần