Đề án 1371 - Tiền đề quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của BĐBP

Ngay sau khi Đề án 1371 được phê duyệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ Bộ Tư lệnh đến các đồn, trạm Biên phòng. Đến nay, 100% các đơn vị đã cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh theo quy định và hoàn thành việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án ở các cấp. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP về vấn đề này.

Đại tá Văn Ngọc Quế. Ảnh: Hoàng Anh

Đại tá Văn Ngọc Quế. Ảnh: Hoàng Anh

- Theo đồng chí, đâu là dấu ấn đậm nét nhất của BĐBP trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 và giai đoạn 2017-2021”?

- BĐBP với vai trò là Cơ quan thường trực trong thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo”, tôi cho rằng, dấu ấn đậm nét nhất chính là: Đề án đã mang lại ý nghĩa chính trị sâu sắc, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo; góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, hạn chế tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

Đề án đã phát huy hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò nòng cốt của BĐBP và ngành Tư pháp. Ngoài ra, đã thể hiện sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Diện mạo vùng biên giới, hải đảo có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, xây dựng vững mạnh.

- Tinh thần của Đề án 1371 đã nhấn mạnh “Tiếp tục phát huy hiệu quả của Đề án Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 và 2017-2021” và lấy vùng sâu, vùng xa làm trọng điểm. Đồng chí đánh giá như thế nào về vấn đề này?

- Mục d, Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 1371 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đã khẳng định cần “Kế thừa và phát huy kết quả qua thực hiện Đề án Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 và giai đoạn 2017-2021”. Điều đó cho thấy, Chính phủ hết sức coi trọng và ghi nhận những thành quả mà Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, hải đảo” do Bộ Tư lệnh BĐBP tham mưu cho Bộ Quốc phòng thực hiện và cũng coi đó là tiền đề để Quân đội nói chung và BĐBP có thể phát huy công tác PBGDPL những năm tiếp theo.

Xác định đề án tập trung ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện đề án ở các cấp; chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị bằng cách làm sáng tạo, đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng; gắn việc thực hiện Đề án này với việc thực hiện các chương trình giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa và việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân vận của Quân đội nói chung và công tác vận động quần chúng của BĐBP nói riêng…, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, tăng cường dân trí pháp lý phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Vậy, các đơn vị BĐBP đã gặp những khó khăn gì khi triển khai đề án, thưa đồng chí?

- Cùng với những thuận lợi như tôi đã chia sẻ, việc triển khai thực hiện Đề án 1371 tại khu vực biên giới, hải đảo cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Trước hết là do đặc thù của khu vực biên giới, hải đảo, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa được đầu tư đồng bộ, đường giao thông, cơ sở vật chất, đời sống của đồng bào các dân tộc trên biên giới và ngư dân ven biển còn gặp nhiều khó khăn. Thứ hai là cơ sở vật chất, phương tiện làm việc dành cho công tác PBGDPL còn hạn chế, dễ bị ảnh hưởng, hư hỏng bởi thời tiết khắc nghiệt. Thứ ba là trình độ dân trí, dân cư phân bố không đồng đều, một số phong tục, tập quán, hủ tục còn lạc hậu.

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án của cấp ủy, chính quyền một số địa phương, đơn vị còn thiếu sát sao và quyết liệt; sự phối hợp giữa các ngành, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chưa lồng ghép hoạt động PBGDPL với các chương trình, kế hoạch khác. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của BĐBP đa phần kiêm nhiệm, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền hạn chế, chưa cuốn hút người nghe. Một bộ phận người dân chưa tự giác tìm hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật.

Tuy nhiên, hoạt động PBGDPL của BĐBP luôn được tiến hành thường xuyên, liên tục, được coi là một biện pháp công tác biên phòng. Trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã luôn nỗ lực để vượt qua những khó khăn đó. Toàn lực lượng xác định quyết tâm chính trị cao độ, tiếp tục thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Cán bộ BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân phường 5, thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Minh Nhân

- Mục tiêu, lộ trình thực hiện Đề án 1371 đã và đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi sự vào cuộc của toàn quân. Vậy, trong thời gian tới, BĐBP sẽ có những hoạt động như thế nào để triển khai hiệu quả đề án?

- Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ tiếp tục tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL tại khu vực biên giới, hải đảo như sau:

Thứ nhất, toàn lực lượng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, sự cần thiết của công tác PBGDPL nói chung và các mục tiêu của Đề án 1371 nói riêng, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, có chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực.

Thứ hai, phát huy vai trò các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL và các tổ chức, lực lượng ở vùng biên giới, hải đảo, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong thực hiện công tác PBGDPL. Các đơn vị BĐBP thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ, đội tuyên truyền pháp luật; duy trì nền nếp hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên pháp luật có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ ba, bám sát vào tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán ở địa phương, đơn vị, xác định nội dung, phương thức tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp; nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nhân rộng các mô hình, cách làm tốt, sáng tạo, hiệu quả. Chủ động huy động các nguồn lực, bảo đảm công tác PBGDPL được triển khai thuận lợi, đồng bộ; đa dạng hóa các loại tài liệu tuyên truyền; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các cơ quan báo chí; tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tìm hiểu và nghiêm túc chấp hành pháp luật.

Thứ tư, gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các đề án, cuộc vận động ở địa phương, đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên BĐBP các cấp... tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

PV (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/de-an-1731-tien-de-quan-trong-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cua-bdbp-post456250.html