ĐBQH Đồng Ngọc Ba (Bình Định): Đề xuất mở rộng quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện

    Đối với quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện, đại biểu cho rằng, trong luật hiện hành cũng như trong dự thảo luật chỉ đặt vấn đề cho phép chuyển nhượng đối với trường hợp tần số vô tuyến điện được phẩn bổ cấp giấy phép theo phương thức đấu giá. Theo đại biểu Đồng Ngọc Ba (Bình Định), trên thực tế đến nay vẫn chưa thực hiện đấu giá, tức là chưa có việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần có giải pháp thúc đẩy thị trường, loại hàng hóa, dịch vụ này.

    Nhật Khánh

    Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/goc-dai-bieu/dbqh-dong-ngoc-ba-binh-dinh-de-xuat-mo-rong-quyen-chuyen-nhuong-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-i300153/