ĐBQH: CHÍNH PHỦ CẦN NÂNG CAO VAI TRÒ TRONG VIỆC XỬ LÝ NỢ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP

    Các đại biểu Quốc hội đã đặc biệt quan tâm đến tình trạng xử lý tiền nợ thuế, nợ xấu khó đòi và mất khả năng chi trả, đề nghị chính phủ nâng cao vai trò trong việc xử lý nợ thuế của Doanh nghiệp.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/dong-chay-cua-tien/2019/10/dbqhchinh-phu-can-nang-cao-vai-tro-trong-viec-xu-ly-no-thue-cua-doanh-nghiep/277517