ĐBQH: CẦN ĐÁNH GIÁ KỸ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐỂ XẢY RA NỢ ĐỌNG THUẾ LỚN

    Tại kỳ họp thứ 8 của QH khóa 14, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ vừa qua đã trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp Ngân sách Nhà nước. Qua đó, cho biết, hiện có gần 43.000 tỷ đồng tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/dong-chay-cua-tien/2019/10/dbqhcan-danh-gia-ky-ve-trach-nhiem-cua-cac-co-quanto-chuc-va-ca-nhan-de-xay-ra-no-dong-thue-lon/277516