Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Ngày 14/2/2008, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức họp Ban soạn thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi để tham gia ý kiến đối với đề cương của Luật.