Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện số 2144/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2016 và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2017.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các đơn vị sử dụng vốn ĐTC (gọi tắt là các bộ, ngành T.Ư và địa phương) quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch ĐTC năm 2016, bảo đảm sử dụng hiệu quả, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Các bộ, ngành T.Ư và địa phương đến ngày 30-11-2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ tiến độ giải ngân, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành T.Ư và địa phương giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 đến ngày 30-11-2016 dưới 50% kế hoạch vốn được giao, trước ngày 5-12-2016 phải báo cáo gửi Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính phương án cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài theo một số nguyên tắc, tiêu chí cụ thể được nêu rõ trong Công điện…

Người đứng đầu các bộ, ngành T.Ư và địa phương phải nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm nếu không giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2016 được giao.

Đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành T.Ư và địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (bao gồm danh mục dự án từ nhóm B trở lên bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương) và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách T.Ư năm 2017 theo đúng quy định tại các nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ KH-ĐT…

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Công điện này và chịu trách nhiệm giải trình trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ việc giải ngân vốn ĐTC không đạt kế hoạch đã giao.