Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW về công tác lý luận

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ luôn coi trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Đ/c Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Giấy chứng nhận Lớp bồi dưỡng,

cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Ảnh: PV.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được thành lập theo Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, chịu sự lãnh đạo, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (bao gồm cả cấp ủy, đảng viên, đối tượng kết nạp Đảng); đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Đảng ủy Khối.

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị luôn coi trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trong 5 năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm thu được một số kết quả cụ thể: Trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biên soạn cuốn “Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”, được xuất bản và lưu hành nội bộ vào tháng 10/2015, gồm 7 bài, bao gồm các nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng trong Đảng bộ Khối là: công tác tư tưởng; công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và văn phòng cấp ủy của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Năm 2018, Trung tâm đã xây dựng Chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Trên cơ sở thực tiễn về chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị còn có những vấn đề bấp cập, Chuyên đề đã đưa ra 6 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, công chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngoài ra, trong năm 2017 và 2018, Trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Qua khóa học, cán bộ được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lý luận, cập nhật những nội dung mới trong văn kiện, các nghị quyết của Trung ương; đồng thời được trang bị một số kỹ năng về lãnh đạo, quản lý và xây dựng tầm nhìn, tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; xây dựng tác phong, trách nhiệm công vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới.

Bên cạnh đó, nhận thức rõ vai trò của đội ngũ giảng viên kiêm chức đối với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trong những năm qua, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã thường xuyên chăm lo, quan tâm và tạo điều kiện phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức. Hiện nay, số lượng giảng viên kiêm chức của Trung tâm là 41 giảng viên, trong đó 15 có học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư, 16 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 7 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 3 giảng viên có trình độ cử nhân; tại Trung tâm, Ban Giám đốc tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và một số chuyên đề của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính.

Tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trung tâm đã yêu cầu các giảng viên phải bám sát nội dung, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối vào các bài giảng. Đội ngũ giảng viên kiêm chức của Trung tâm có uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trình độ lý luận, chuyên môn cao và sâu, tâm huyết và trách nhiệm trong giảng dạy đã tạo sự hứng thú cho học viên, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học viên. Đội ngũ giảng viên kiêm chức về cơ bản đã có nhiều đóng góp cho hoạt động giảng dạy lý luận chính trị của Trung tâm, góp phần đưa Trung tâm trở thành một địa chỉ uy tín, tin cậy trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong những năm gần đây.

Về đổi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, đổi mới việc học tập lý luận chính trị, năm 2013, Trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kết luận 120-KL/ĐUK ngày 20/11/2013 về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW và Kết luận số 120-KL/ĐUK, các cấp ủy đảng, các ban tham mưu của Đảng ủy Khối tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; nhận thức của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối được nâng cao, đồng thời công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm, chú trọng; cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực trong học tập lý luận chính trị, coi đó là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình.

Cùng với đó, Trung tâm luôn chú trọng việc đổi mới hình thức, phương pháp trong việc bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, đội ngũ giảng viên kiêm chức của Trung tâm luôn chú trọng vấn đề hiệu quả, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong soạn giáo án, giảng bài lên lớp, tăng cường thời gian trao đổi giữa giảng viên và học viên; bước đầu xây dựng được đội ngũ giảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, tăng cường số lượng giảng viên kiêm chức tại Trung tâm và các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trung tâm đã đưa ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị như: “Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp làm việc nhóm trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên”; “Những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thuyết trình trong đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy lý luận chính trị”; “Tính thuyết phục của bài giảng lý luận chính trị với học viên tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”. Các sáng kiến đã được công nhận và đang được áp dụng.

Công tác mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của Trung tâm được thực hiện bài bản, theo kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm giúp cán bộ, công chức và người lao động của các ban đảng Trung ương, bộ, ngành lên kế hoạch học tập phù hợp với việc bố trí, sắp xếp công việc đáp ứng nhu cầu của cơ quan và bản thân về nâng cao trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức có nhiều hình thức đa dạng cho phù hợp với các đối tượng cán bộ, công chức khác nhau; Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm cập nhật thông tin, kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, đảm bảo chính xác, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, xây dựng, củng cố và bổ sung đội ngũ giảng viên, cộng tác viên cho Trung tâm, đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cũng như tăng cường, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị tương thích với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm…/.

Phạm Thị Vui