Đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình nông thôn mới

(TCTG) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay, đã có 100% số tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, thành lập xong văn phòng điều phối (hoặc tổ công tác) giúp việc Ban chỉ đạo.

38/63 tỉnh thành lập đã phê duyệt kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và đã triển khai nhiều nội dung xây dựng nông thôn mới. Trường mầm non xã Thiên Lộc – Can Lộc - Hà Tĩnh Qua thực tế, kiểm tra đánh giá cho thấy đại bộ phận cán bộ các cấp và người dân nông thôn còn chưa hiểu đầy đủ về các nội dung xây dựng nông thôn mới, nhất là về các vấn đề: Vai trò chủ thể là người dân trong xây dựng nông thôn mới; Thu hút nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; Quy hoạch nông thôn mới; Cách thức phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn; Nội dung và cách thức xây dựng lối sống văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa nông thôn trong quá trình hiện đại hóa; Nội dung, phương pháp bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái nông thôn; Cách thức lôi cuốn doanh nghiệp về nông nghiệp, nông thôn. Nguyên nhân chính là Chương trình MTQG xây dựng NTM là một chương trình phát triển nông thôn tổng hợp với nhiều nội dung lớn, nguyên tắc, phương pháp cách làm cơ chế chính sách có nhiều đổi mới so với trước… nhưng công tác tuyên truyền, tập huấn đến người dân và đội ngũ cán bộ còn ít và chưa xứng tầm. Do đó chưa tạo ra chuyển biến mạnh trong nhận thức để có hành động thiết thực, cũng chưa có được sự thông tin đầy đủ và đối thoại, giải đáp thắc mắc cho các đối tác phát triển quốc tế (các nhà tài trợ) tại Việt Nam về sự khác biệt của các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và anh sinh xã hội khác ở Việt Nam, nên họ còn băn khoăn trong việc xác định các chương trình hỗ trợ cho giâi đoạn 5 năm tới. Từ những lý do trên, cần phải đẩy mạnh công tác truyên truyền, tập huấn tập trung cho giai đoạn từ nay đến hết năm 2011 để khắc phục những mặt còn hạn chế, tập trung vào những nội dung: Làm cho mọi cán bộ và các tầng lớp nhân dân (nhất là khu vực nông thôn), các đối tác phát triển quốc tế hiểu đầy đủ hơn về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để tự giác tham gia, đóng góp tích cực vào chương trình… nhằm thực hiện được các mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2011 – 2015. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào tiêu chí nông thôn mới thời kỳ CNH – HĐH giai đoạn 2011 – 2020 ; những nội dung cơ bản của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đặc điểm, nguyên tắc xây dựng nông thôn mới; phương pháp, các cơ chế chính sách mới trong xây dựng nông thôn mới. Nguyên Mạnh ,