Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Đại hội lần thứ XI của Ðảng diễn ra từ ngày 12 đến 19-1-2011, tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong toàn Ðảng.

Đại hội lần thứ XI của Ðảng diễn ra từ ngày 12 đến 19-1-2011, tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong toàn Ðảng.

Ðại hội tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội X; tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,...

Nhìn một cách tổng quát, Ðại hội đánh giá, 5 năm qua, trong nhiều khó khăn, thách thức, toàn Ðảng, toàn dân ta đã ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, quy mô nền kinh tế tăng lên. 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 là giai đoạn đất nước

đạt những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Những thành tựu đạt được trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Ðất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Ðại hội X đề ra chưa đạt. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp.

Từ thực tiễn, Ðại hội rút ra một số kinh nghiệm: Kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phải coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Ðảng; trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo phải rất nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo,...

Ðại hội đề ra mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Về kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng. Cơ cấu lại, xây dựng nền công nghiệp theo hướng phát triển mạnh những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh,... Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước,…

Ðại hội cũng xác định phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển và nâng cao hiệu quả của khoa học, công nghệ; phát triển kinh tế tri thức; coi trọng bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố và tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng. Tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Ðẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân.

Đại hội thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Ðiều lệ Ðảng sửa đổi và nhiều văn kiện quan trọng khác.

Ðại hội bầu Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XI gồm 175 đồng chí Ủy viên chính thức và 25 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành T.Ư bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí, Ban Bí thư gồm bốn đồng chí. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư. Tại Hội nghị T.Ư lần thứ 7, họp từ ngày 2 đến 11-5- 2013, Ban Chấp hành T.Ư bầu bổ sung hai Ủy viên Bộ Chính trị và một Ủy viên Ban Bí thư.

(Biên soạn từ tulieuvankien.dangcongsan.vn)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/day-manh-toan-dien-cong-cuoc-doi-moi-phat-trien-kinh-te-nhanh-ben-vung-632545/