Đẩy mạnh thực hiện liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính khai sinh, khai tử

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp cho người dân bản Giấy chứng sinh, Giấy báo tử có mã để người dân có thể kê khai mã Giấy chứng sinh, mã Giấy báo tử trên phần mềm dịch vụ công liên thông.

Người dân có thể nộp hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại đường link đăng nhập: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Người dân có thể nộp hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại đường link đăng nhập: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 6077/BC-TCTTKĐA ngày 22-8-2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ về kết quả triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên toàn quốc. Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; các sở: Tư pháp, Y tế, LĐ-TB&XH; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả 2 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử. Thường xuyên trao đổi với các Bộ, ngành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là khắc phục những lỗi phần mềm.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp cho người dân bản Giấy chứng sinh, Giấy báo tử có mã để người dân có thể kê khai mã Giấy chứng sinh, mã Giấy báo tử trên phần mềm dịch vụ công liên thông, từ đó hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu điền vào biểu mẫu kê khai mà người dân không phải kê khai thủ công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng chức năng thống kê báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công liên thông trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phù hợp với các trạng thái hồ sơ được Phần mềm dịch vụ công liên thông đồng bộ về; phân quyền cho các cơ quan chức năng có thể thống kê, theo dõi, giám sát các hồ sơ liên thông.

UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa, tại khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, khu chung cư để người dân biết về cách sử dụng và các lợi ích khi sử dụng dịch vụ công liên thông. Trang bị máy tính kết nối mạng, có cấu hình cao, máy in, máy scan… để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Bố trí cán bộ hướng dẫn người dân kê khai các biểu mẫu điện tử thật chính xác để tránh hồ sơ bị trả lại; hỗ trợ người dân vào mục “Lấy dữ liệu chứng sinh từ CSDL Bảo hiểm”, “Lấy dữ liệu báo tử từ CSDL Bảo hiểm” trên phần mềm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử để khai thác dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử khi nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần phải scan bản giấy.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/day-manh-thuc-hien-lien-thong-2-nhom-thu-tuc-hanh-chinh-khai-sinh-khai-tu/194102.htm