Đẩy mạnh phong trào xây dựng Gia đình văn hóa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Cách đây  45 năm, phong trào xây dựng gia đình văn hóa bắt đầu từ tỉnh Hưng Yên rồi lan rộng ra trên phạm vi cả nước. Phong trào đã thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, quán triệt đường lối của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106346&sub=49&top=36