Đẩy mạnh phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo

    2 liên quanGốc

    Tiếp nối cho giai đoạn 2015-2020, Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 là chương trình đặc thù, hết sức cần thiết nhằm xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thu hẹp khoảng cách về phát triển thương mại của khu vực này với các vùng miền khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực này.

    Lan Anh

      Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/video/tai-co-cau-day-manh-phat-trien-thuong-mai-mien-nui-vung-sau-vung-xa-va-hai-dao-82694.htm