Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng CAND

Ngày 22-11, Đảng ủy Công an Trung ương (CAT.Ư) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Đảng ủy CAT.Ư và giới thiệu chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Báo cáo viên các cấp của Đảng bộ CAT.Ư theo hình thức trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM. Chủ trì Hội nghị, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc tiếp tục "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, tự giác; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phục vụ đắc lực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí…

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng CAND - Ảnh 1

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Để Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 28 của Đảng ủy CAT.Ư về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đi vào thực tiễn, biến thành hành động thiết thực, cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu các cấp ủy Đảng, đơn vị, đoàn thể trong CAND đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với đặc điểm, điều kiện, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và mỗi đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; gương "người tốt, việc tốt"; các gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; trong công tác tuyên truyền chú trọng giữa "xây" và "chống", đẩy mạnh phê bình và tự phê bình…; Nêu cao vai trò gương mẫu, ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ và bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật, xây dựng, rèn luyện đạo đức, lối sống, lễ tiết, tác phong, ý thức trách nhiệm và văn hóa ứng xử của CBCS Công an trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân đối với lực lượng CAND…

Lan Anh