Đẩy mạnh hoạt động điều tra cơ bản biển

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Điều tra cơ bản biển Việt Nam được tiến hành từ hơn 70 năm trước và đã thu được một khối lượng to lớn các dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên biển... Tuy nhiên, các kết quả thu được chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay. Thực tế đó đang đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp hữu hiệu để hoạt động điều tra cơ bản biển đạt kết quả tốt nhất, phục vụ kịp thời và có hiệu quả chiến lược biển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117477&sub=72&top=41