Đẩy mạnh Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"

- Tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 16 (khóa IX) vừa qua, Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" đã được các đại biểu sơ kết, đánh giá cũng như bàn một số nội dung trọng tâm để đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.

(ĐCSVN) - Tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 16 (khóa IX) vừa qua, Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" đã được các đại biểu sơ kết, đánh giá cũng như bàn một số nội dung trọng tâm để đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.

Số lượng, chất lượng đảng viên trẻ ngày một nâng cao

Ngày 31/11/2008, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX đã ban hành Kết luận số 138 về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Qua gần 3 năm triển khai, bên cạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên, trách nhiệm của từng cấp bộ Đoàn trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã thể hiện tương đối rõ nét.

Qua các phong trào hành động cách mạng, đoàn viên ưu tú sẽ được phát hiện, lựa chọn để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp (Ảnh: MC)

Điều này được thể hiện qua công tác nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và chất lượng đối tượng Đảng để giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện ngày càng hiệu quả, có kế hoạch cụ thể, nội dung phù hợp dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn của Đảng trong phát triển đảng viên.

Các cấp bộ Đoàn bước đầu quan tâm công tác tạo nguồn, mở rộng đối tượng nguồn từ học sinh, sinh viên, thanh niên trí thức đến thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên dân tộc thiểu số; tham mưu xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng.

Thông qua thực hiện Kết luận, nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong công tác tham gia xây dựng Đảng đã được xác định rõ. Hiệu quả công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng nói riêng được nâng cao, tạo ra nhiều nhân tố mới trong việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ đoàn viên, thanh niên.

Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cơ sở đối với công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh qua đây cũng được tăng cường theo đúng tinh thần Nghị quyết 25 của Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đó là: xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước.

Để phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú, từ đó bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực, tạo môi trường để giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên thông qua hoạt động thực tiễn.

Nổi bật là việc triển khai thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX phát động.

Ở từng đối tượng, lĩnh vực công tác, các phong trào này đã được cụ thể hóa với nội dung phong phú như phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”; đoàn viên, thanh niên khối trường học với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Sinh viên 5 tốt”; thanh niên nông thôn với chương trình “Thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương”; thanh niên công nhân với hội thi “Người thợ trẻ giỏi”, “Tay nghề giỏi”; thanh niên đô thị tham gia thực hiện cuộc vận động “Xây dựng ngõ phố văn minh – an toàn – sạch đẹp”...

Số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng tăng qua các năm với độ tuổi bình quân ngày càng trẻ hóa (Ảnh: MC)

Bên cạnh đó, vai trò của đối tượng là đảng viên trẻ, đảng viên lão thành đã được các cấp bộ Đoàn phát huy để cùng tham gia giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên. Ở nhiều nơi, Đoàn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy để phân công các đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với Đoàn, giúp Đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Định kỳ, các cấp bộ Đoàn đã chủ động lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng tăng qua các năm với độ tuổi bình quân ngày càng trẻ hóa, đối tượng đa dạng hơn, trình độ học vấn ngày càng nâng cao...

Số liệu thống kê cho thấy:

Năm 2008, toàn Đoàn giới thiệu 236.512 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 123.097 đồng chí được kết nạp chiếm 66,6% tổng số đảng viên mới được kết nạp. Đảng viên mới có trình độ THPT là 90,29% với tuổi bình quân là 29,05 tuổi.

Năm 2009, toàn Đoàn giới thiệu 271.467 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 133.067 đồng chí được kết nạp chiếm 67,5% tổng số đảng viên mới được kết nạp. Số đảng viên mới có trình độ từ THPT trở lên chiếm 90,97% với tuổi bình quân là 28,95.

Năm 2010, toàn Đoàn giới thiệu 293.675 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 125.998 đồng chí được kết nạp chiếm 67,68% tổng số đảng viên mới được kết nạp. Đảng viên mới có trình độ THPT chiếm 92,05% với tuổi bình quân là 28,92%.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 16 (khóa IX) , các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những nội dung còn tồn tại cũng như đề xuất phương thức để Cuộc vận động tiếp tục mang lại hiệu quả . Nhiều ý kiến đánh giá công tác tuyên truyền giáo dục về Đảng ở một số nơi chưa được tiến hành thường xuyên, hình thức còn thiếu sáng tạo, chưa tác động sâu, rộng tới các đối tượng thanh niên.

Các đại biểu cho ý kiến để tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" (Ảnh: MC)

Chương trình rèn luyện đoàn viên ở nhiều đơn vị còn chưa mang lại hiệu quả, chưa thực sự nâng cao chất lượng đoàn viên. Vai trò tham mưu của một số cấp bộ Đoàn nhất là ở cơ sở trong công tác phát triển Đảng, xây dựng quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng chưa tốt, hiệu quả còn hạn chế. Công tác tham mưu để cấp ủy Đảng giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ trong việc giúp đỡ đoàn viên ưu tú và phát huy vai trò nòng cốt, tính gương mẫu của đảng viên trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu; một số nơi chưa phát huy được vai trò của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên...

Cùng với đó là công tác phát triển Đảng trong thanh niên diễn ra không đều ở các khu vực, đối tượng. Nếu như trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang, số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và tỷ lệ được kết nạp cao thì trên địa bàn dân cư, vùng dân tộc, công nhân trực tiếp lao động, học sinh – sinh viên... số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và đoàn viên ưu tú được kết nạp còn thấp.

Không ít chi đoàn, Đoàn cơ sở trong nhiều năm không có đoàn viên được kết nạp Đảng, nhất là trên địa bàn dân cư. Ở một số nơi mới chỉ kết nạp Đảng đến cán bộ chủ chốt hoặc ủy viên chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở.

Nói về khó khăn khi kết nạp đảng viên tại khu dân cư khi nhiều phường, xã trên địa bàn không kết nạp được đảng viên, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Bùi Đức Quang đề xuất cần có chương trình phối hợp trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng, từ đó tăng cường trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để kết nạp. Đối với việc kết nạp Đảng trong sinh viên, Bí thư Quang đề nghị cần có quy trình cụ thể, chi tiết, tạo mọi điều kiện để kết nạp những đoàn viên ưu tú ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học một cách sớm nhất có thể.

Nêu lên kinh nghiệm khi tỷ lệ đảng viên trẻ là thanh niên công an chiếm 88% số đảng viên mới được kết nạp, Trưởng Ban thanh niên Công an Tạ Quang Huy cho biết, với từng đối tượng đều có quy trình kết nạp phù hợp.

Băn khoăn trước số lượng thanh niên là công nhân lớn nhưng tỷ lệ kết nạp Đảng ở đối tượng này còn thấp (6 tháng đầu năm 2011 là 9,32%), đồng chí Tạ Quang Huy đề xuất, trong phát triển Đảng cần quan tâm nhiều hơn tới đối tượng này cùng với đối tượng là học sinh, sinh viên... Nên lựa chọn kết nạp Đảng theo đợt trong toàn quốc để tăng tính tập trung, tạo hiệu ứng trong xã hội.

Thanh niên công nhân chiếm số lượng lớn nhưng tỷ lệ kết nạp Đảng ở đối tượng này còn thấp (Ảnh: MC)

Về vấn đề này, đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng, chất lượng Đoàn cơ sở sẽ quyết định tới chất lượng đảng viên được kết nạp. Ở nhiều nơi, cấp ủy có sự phân công cụ thể tới từng cấp ủy viên, đảng viên định kỳ đến sinh hoạt Đoàn nắm bắt tình hình cũng như kịp thời báo cáo với cấp ủy những khó khăn, vướng mắc của Đoàn. Điều này không những nói lên sự quan tâm mà ở những nơi như thế, chất lượng Đoàn cơ sở cũng như số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp đều cao. Các cấp bộ Đoàn cần tham mưu với cấp ủy để nhân rộng cách làm này.

Để nâng cao chất lượng đoàn viên giới thiệu cho Đảng, cần tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, chú ý tới đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc, thanh niên công nhân, nông thôn để bồi dưỡng kết nạp Đảng./.