Đầu tư ngoại, tư vấn ngoại và "bộ lọc"

    1 đăng lạiGốc

    Những vấn đề đặt ra đối với đầu tư ngoại đòi hỏi sự điều chỉnh chính sách, trong đó cần tham vấn quốc tế. Thế nhưng, từ câu chuyện tham vấn quốc tế ấy lại đặt ra vấn đề bộ lọc trong nước không chỉ cho đầu tư mà cho chính tham vấn.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/175206