Đầu tư công cần 2 triệu tỉ đồng cho năm năm tới

Quốc hội sáng nay (10-11) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, theo đó tổng mức vốn đầu tư trung hạn từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2.000.000 tỉ đồng.

Đầu tư công cần 2 triệu tỉ đồng cho năm năm tới - Ảnh 1

Nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng là rất lớn. Ảnh: TL.

Nguồn vốn này bao gồm: vốn ngân sách trung ương là 1.120.000 tỉ đồng (gồm vốn nước ngoài 300.000 tỉ đồng, vốn trong nước 820.000 tỉ đồng, trong đó phát hành 260.000 tỉ đồng vốn trái phiếu chính phủ, tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỉ đồng); vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải dự phòng 10% (có nghĩa chưa được tiêu) để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ bố trí 72.817 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (43.119 tỉ đồng); và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (29.698 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, Quốc hội yêu cầu bố trí 5.000 tỉ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; 80.000 tỉ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

Quốc hội đề nghị Chính phủ bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên sau:

Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước; không bố trí vốn ngân sách nhà nước để thanh toán các khoản nợ đọng phát sinh sau ngày 31-12-2014.

Bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020.

Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, trường hợp còn vốn sẽ xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới.