Đầu tư Chương trình quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

Trong nội dung Công văn số 9550/VP-KT ban hành ngày 18/10, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành liên quan thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Đầu tư Chương trình quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ - Ảnh 1

Theo đó, UBND thành phố nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020. Trong đó có đề cập, để thống nhất chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ và chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, báo cáo UBND thành phố phê duyệt gửi các bộ, ngành theo quy định. Trường hợp cần thiết phải lập chương trình mục tiêu của thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, xin ý kiến UBND thành phố trước khi trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình theo quy định.

Về việc trên, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các công việc liên quan về xây dựng Chương trình quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 theo đúng quy định…

PV