Dấu ấn ngành Tư pháp trên chặng đường 78 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, ngành Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó vì sự phát triển của đất nước

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xác định rõ vai trò của công tác tư pháp trong hoạt động nhà nước và Bộ Tư pháp đã có mặt trong nội các của Chính phủ lâm thời, góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân mạnh mẽ và sáng suốt.

Trong Thư gửi Hội nghị Tư pháp toàn quốc lần thứ IV tháng 2/1948, cũng như tại Hội nghị học tập của cán bộ ngành Tư pháp năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều khẳng định: “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền, góp phần thực hiện chế độ pháp trị, giữ vững và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, bảo vệ chế độ dân chủ của ta”.

Khi cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bộ Tư pháp đã nhanh chóng, khẩn trương tổ chức lại và điều hành khá thông suốt, linh hoạt hệ thống tư pháp kháng chiến gọn nhẹ. Bộ máy các cơ quan tư pháp và hệ thống pháp luật tố tụng được cải cách theo hướng tăng cường tính chất nhân dân của nền tư pháp, dân chủ hóa tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án, đưa tư pháp về gần dân, huy động nhân dân tham gia vào hoạt động tư pháp một cách thiết thực.

Cùng với công tác tổ chức, ngành Tư pháp luôn chăm lo công tác tuyển chọn, xây dựng và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán, dự thẩm, công tố viên, luật sư… theo tinh thần “phụng công thủ pháp, chí công vô tư”. Nhiều cán bộ tư pháp đã hy sinh tính mệnh của mình để góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của dân tộc và đã được suy tôn là “Chiến sĩ trên mặt trận Tư pháp”…

Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Trong suốt những năm đầu của Nhà nước dân chủ nhân dân, Bộ Tư pháp được giao trọng trách xây dựng một nền tư pháp nhân dân, quản lý toàn diện các mặt hoạt động tư pháp, chịu trách nhiệm soạn thảo và tổ chức thi hành các đạo luật về quyền tự do, dân chủ của cá nhân, về dân sự, thương sự, hình sự và thủ tục tố tụng, tổ chức và quản trị các Tòa án, việc truy tố tội phạm, tư pháp công an, thi hành các án phạt, quản trị các nhà lao và giáo dục tù nhân, quản lý các viên chức Tòa án, viên chức ngạch tư pháp, luật sư, đại tụng viên, thừa phát lại, hỗ giá viên, phụ trách công việc quốc tịch, thực hiện các hiệp định tương trợ tư pháp và ủy thác tư pháp với nước ngoài...

Trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức cùng các cơ quan, ban, ngành tham mưu giúp Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương thể chế hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và ngày càng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Kết quả gần đây nhất cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Tư pháp đã quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhiều lĩnh vực công tác có kết quả nổi bật như công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế - xã hội được tăng cường. Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật mới được tổ chức thực hiện hiệu quả... Những kết quả nêu trên tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Tư pháp

Cũng trong thời gian này, Bộ, ngành Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường giao lưu, đoàn kết, phối hợp trong công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp chia sẻ: “Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Công cuộc xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong suốt 78 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp cần tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề mới của đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Với truyền thống tốt đẹp vốn có cùng trí tuệ, bản lĩnh của mình, chúng ta quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân”.

Ngọc Tiến

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dau-an-nganh-tu-phap-tren-chang-duong-78-nam-xay-dung-va-phat-trien-269154.html