Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2016

Ngày 18/10, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5800/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2016.

Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2016 - Ảnh 1

Theo đó, đối tượng được đào tạo là thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi cao đẳng, đại học, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành quân sự cơ sở năm 2016.

Số lượng đào tạo: 135 học viên, trong đó: Đào tạo cao đẳng chính quy: 32 học viên; Đào tạo đại học chính quy: 02 học viên; Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng: 80 học viên; Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học: 21 học viên. Cụ thể như sau:

Đào tạo cao đẳng: 32 học viên. Nội dung, chương trình đào tạo theo Thông tư số 82/2016/TT-BQP ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung. Địa điểm: Trường Sĩ quan Lục quân 1. Thời gian đào tạo: 36 tháng. Học viên nhập học ngày 06/9/2016 và ngày 22/9/2016.

Đào tạo đại học chính quy: 02 học viên. Nội dung, chương trình đào tạo theo Thông tư số 80/2016/TT-BQP ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chương trình khung đào tạo trình độ đại học ngành quân sự cơ sở. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung. Địa điểm: Trường Sĩ quan Lục quân 1. Thời gian đào tạo: 48 tháng. Học viên nhập học ngày 06/9/2016.

Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng: 80 học viên. Nội dung, chương trình đào tạo theo Thông tư số 81/2016/TT-BQP ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung đào tạo liên thông từ ưì̀nh độ trung câp lên trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo hình thức "vừa làm vừa học". Loại hình đào tạo: Hình thức vừa làm vừa học. Địa điểm: Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thời gian đào tạo: 24 tháng. Học viên nhập học ngày 07/9/2016.

Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học: 21 học viên. Nội dung, chương trình đào tạo theo Thông tư số 83/2016/TT-BQP ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành khung đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành quân sự cơ sở. Loại hình đào tạo: Hình thức "vừa làm, vừa học". Địa điểm: Trường Sĩ quan Lục quân 1. Thời gian đào tạo 24 tháng. Học viên nhập học ngày 06/9/2016.

Kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách của Thành phố Hà Nội bảo đảm cho sinh hoạt của học viên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

PV