Danh sách cty đại chúng đăng ký với UBCKNN tính đến ngày 24/7

Ngày 27/7,Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đủ điều kiện là công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN tính đến ngày 24/7/2009.

Download: Danh sách Công ty đại chúng