Danh sách 45 người tử nạn (tính đến 21 giờ 30 ngày 27.9)

    Gốc

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203570.asp